Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej w Komorowie :)::Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej w Komorowie :)::Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej w Komorowie :)::Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej w Komorowie :)::Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej w Komorowie :)

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Informuję, że:

 

1)       administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. płk. dypl. Ludwika Bociańskiego z siedzibą w Komorowie przy ul. Mazowieckiej 81. Może się Pan/Pani z nami kontaktować poprzez numer telefonu: 29 644 41 41 lub adres email:  zspkomorowo@wp.pl

2)       możesz się Pani/Pan skontaktować z naszym inspektorem danych osobowych pod numerem telefonu: 604997161 bądź adresem: RODOSTAR Dawid Kaszuba, ul. Przepiórek 10, 41-215 Sosnowiec, NIP: 644-199-71-49, REGON: 380385712

Dane do kontaktu z IOD: Dawid Kaszuba e-mail: biuro@rodostar.pl

lub e-mail: iod.pspkomorowo@gmail.com

3)       Dane osobowe uczniów przetwarzane będą w celu:

  1. Przyjęcia ucznia do szkoły;
  2. Realizacji zadań oświatowych;
  3. Zapewnienie bezpieczeństwa ucznia w czasie pobytu w szkole;
  4. Realizacji działań promocyjnych szkoły;
  5. Archiwizacyjnych zgodnie z przepisami prawa.

4)       Dane osobowe uczniów przetwarzane będą w zakresie wymogów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. PrawoOświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59,949 i 2203 oraz 2018 r. poz. 650).

5)       Dane osobowe mogą zostać udostępnione Organom Państwowym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z administratorem w zakresie obsługi administracyjnej, informatycznej lub innej niezbędnej do realizacji zadań nałożonych na Administratora.

6)       Przetwarzanie danych osobowych uczniów jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez nas w ramach realizacji prawa oświaowego.

7)       Dane osobowe uczniów nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

8)       Dane osobowe uczniów będą przez nas przechowywane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67).

9)       Ma Pani/Pan prawo do:

  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  3. przenoszenia swoich danych osobowych,
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie,
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10)   Podanie danych osobowych ucznia jest wymogiem ustawowym, w przypadku niepodania danych nie jest możliwe spełnienia obowiązku szkolnego.

11)   Dane osobowe uczniów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.