Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej w Komorowie :)::Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej w Komorowie :)::Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej w Komorowie :)::Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej w Komorowie :)::Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej w Komorowie :)

Świetlica

 

Kadrę pedagogiczną w świetlicy stanowią Bogumiła Wszołkowska, Małgorzata Łuniewska i Michał Kiejda


Godziny pracy świetlicy: Poniedziałek - Piątek do 8:00 do 15:00.

 

 W świetlicy prowadzone są następujące zajęcia:

 

 • rozwijające umiejętności manualne(zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, rysowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie, origami itp.)
 • rozbudzające zainteresowania czytelnicze (czytanie wierszy, prozy, prasy)
 • wzbogacające posiadane wiadomości (czytanie książek, posługiwanie się słownikami, rozmowy i pogadanki, gry dydaktyczne i edukacyjne)
 • kształtujące umiejętności (wypowiadanie się na dany temat, pogadanki, zabawy typu "dokończ zdanie", "nazwa na daną literę", itp.)
 • kształtujące umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy (konkursy, quizy, rozwiązywanie krzyżówek, odgadywanie rebusów i zagadek, gry dydaktyczne, układanki, odrabianie prac domowych)
 • wzbogacające ekspresję twórczą (zabawy tematyczne, prace plastyczne, zabawy konstrukcyjne)
 • kształtujące ekspresję ruchową i zwiększające sprawność fizyczną (gry i zabawy zręcznościowe)

 

Uczestnictwo w zajęciach świetlicowych kształtuje umiejętność współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej co jest największym atutem spędzania wolnego czasu.
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
DZIAŁAJĄCEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W KOMOROWIE

 

Postanowienia ogólne

 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo - opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.
 2. Regulamin świetlicy opracowywany jest przez wychowawców świetlicy(modyfikowany w miarę potrzeb) na początku roku szkolnego i zatwierdzany przez Dyrektora Szkoły, przedstawiany jest do akceptacji wychowankom i ich rodzicom.

Cele i zadania świetlicy

 1. Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom i młodzieży:
 • Zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki własnej, rekreacji i rozwijania własnych zainteresowań.
 • Kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie.
 • Rozwijają zainteresowania oraz zdolności.
 • Wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej.
 • Udzielają pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
 • Organizują właściwy i kulturalny wypoczynek.
 • Współpracują i współdziałają ze szkołą, domem oraz środowiskiem lokalnym.
 1. Do zadań świetlicy należy:
 • organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajenie do samodzielnej pracy;
 • organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;
 • odkrywanie i rozwijanie zainteresowań;
 • stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego;
 • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;
 • rozwijanie samodzielności i samorządności;
 • współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi;
 • zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych zadań.

Organizacja pracy świetlicy

 1. Świetlica jest czynna w dniach, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole.
 2. Uczniowie przebywają w świetlicy od godz. 8:00 - 15:30
 3. Kryteria i procedura przyjmowania dzieci do świetlicy:
 • do świetlicy przyjmowani są uczniowie na pisemną prośbę rodziców lub opiekunów, wypełniając kartę zapisu (do pobrania u wychowawców świetlicy),
 • wypełnioną kartę należy złożyć najpóźniej w siódmym dniu roku szkolnego,
 • kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje komisja złożona z wicedyrektora szkoły i wychowawców świetlicy,
 • decyzja o przyjęciu ucznia do świetlicy zostaję podjęta najpóźniej do 14 dnia roku szkolnego,
 • w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie klas edukacji wczesnoszkolnej w szczególności:
  • uczniowie dojeżdżający autobusami szkolnymi,
  • uczniowie rodziców pracujących (dwoje) i nie mogących zostawić dzieci pod opieką innych członków rodziny,
  • uczniowie rodzin niepełnych i wielodzietnych,
 1. W przypadku zmiany wcześniejszych ustaleń rodzic zobowiązany jest do jak najszybszego poinformowania o tym wychowawców świetlicy i złożenia stosownego oświadczenia.
 2. Po zakończeniu zajęć świetlicowych rodzice ponoszą odpowiedzialność za nieodebrane dziecko.
 3. W razie nieodebrania ucznia ze świetlicy w godzinach jej pracy oraz braku kontaktu z jego rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecko może zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom (policja).
 4. W przypadku zaistnienia wypadku, któremu ulegnie wychowanek, wychowawca zobowiązany jest podjąć niezwłocznie następujące działania:
 • poinformowanie o wypadku Dyrektora Szkoły,
 • zawiadomienie pogotowia ratunkowego - w uzasadnionych przypadkach,
 • zawiadomienie rodziców o wypadku i stanie zdrowia wychowanka.
 1. Rodzice zobowiązani są zapoznać się z treścią Regulaminu Świetlicy Szkolnej i przestrzegać ujętych zasad.

Wychowankowie świetlicy

 1. Prawa uczestnika świetlicy.

Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:

 • życzliwego i podmiotowego traktowania,
 • prawo do indywidualnych zajęć, jeśli nie przeszkadza innym dzieciom, wychowawcy podczas pracy z grupą, a także jeśli nie zagrażają one bezpieczeństwu jego i innych dzieci,
 • korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań,
 • wpływa na planowanie pracy w świetlicy.

 

 1. Obowiązki uczestnika świetlicy.

Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:

 • systematycznego udziału w zajęciach,
 • nieopuszczania świetlicy bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy     (osoby, które chcą zwolnić się z zajęć świetlicowych muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców),
 • kulturalnego zachowania się,
 • przestrzegania regulaminu świetlicy.

Nagrody i wyróżnienia

 • wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę,
 • pochwała przekazana opiekunom,
 • dyplom „Wzorowego świetliczaka” na koniec roku szkolnego.

Kary

 • upomnienie, nagana udzielona przez wychowawcę w obecności wszystkich uczniów,
 • poinformowanie rodziców o złym zachowaniu (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie),
 • nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy,
 • nagana udzielona przez Dyrektora szkoły,
 • skreślenie z listy uczestników świetlicy.

Dokumentacja świetlicy

 1. Roczny plan pracy dydaktyczno - wychowawczej zatwierdzony przez Dyrektora szkoły na początku roku szkolnego;
 2. Plan pracy świetlicy szkolnej;
 3. Ramowy rozkład dnia.
 4. Tygodniowy rozkład zajęć - tematyczny.
 5. Dziennik zajęć.
 6. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.
 7. Roczne sprawozdanie z działalności świetlicy.
 8. Strona internetowa - szkolna.
 9. Regulamin świetlicy.